SRBIJANSKA VOJSKA

 

 

 

SRPSKA ARMIJA

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN

SRPSKA ARMIJA JE SRPSKI NAROD!

SRPSKI NAROD JE SRPSKA ARMIJA!

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 194210 JANUARI 2006

SRPSKA.ARMIJA@LIVE.NL 

srpska-armija@yahoo.com

 srpskaarmija@yahoo.com

the. serbianarmy@yahoo.com

the.serbianarmy@live.nl   

 

 

 Zakonska regulativa sistema odbrane predstavlja pravni osnov za njegovo funkcionisanje. Za donošenje zakona o vojnim pitanjima i odbrani nadležna je Skupština Republike Srbije.

Osnove za funkcionisanje sistema odbrane nalaze se u Ustavnoj povelji, Zakonu o sprovođenju Ustavne povelje, Strategiji odbrane i zakonskim i podzakonskim propisima kojima je utvrđena nadležnost institucija države u odnosu na odbranu države.

Zakonima o sistemu odbrane i vojsci uređena su prava i dužnosti građana, Vojske Srbije, institucija Republike Srbije za reagovanje na izazove, rizike i pretnje bezbednosti države.
Tim zakonima uređeni su i organizacija Vojske Srbije i služba u Vojsci.

 

  VOJSKA SRBIJE

Vojska Srbije je oružana sila sistema odbrane i nosilac oružanog suprotstavljanja vojnim oblicima ugrožavanja bezbednosti države. Osnove organizacione strukture i brojnu veličinu Vojske utvrđuju nadležni državni organi, na predlog Ministarstva odbrane, zavisno od stepena ugroženosti, resursa, misija, zadataka i međunarodnih standarda. Organizovana je na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou i u komande, jedinice i ustanove. Načelno je čine vidovi, rodovi i službe. Popunjava se profesionalnim, ročnim i rezervnim sastavom, sa težnjom ka potpunoj profesionalizaciji.

Razvija sopstvene sisteme obuke i logistike, a oslanja se na resurse države i stranih partnera

 

MISIJE I ZADACI VOJSKE

 

Misije i zadatke Vojske definiše Skupština na osnovu neotuđivog prava države na individualnu i kolektivnu odbranu, saglasno članu 51. Povelje OUN, na principima međunarodnog prava kojima se reguliše upotreba sile.
Misije Vojske su: odbrana države od spoljnog oružanog ugrožavanja; učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu; podrška u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa.
Osnovni zadaci Vojske su: odvraćanje od oružanog ugrožavanja i drugih vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti; odbrana teritorije, vazdušnog prostora i akvatorije;
osposobljavanje vojnika, starešina, komandi, jedinica i ustanova za realizaciju misija i zadataka; učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i mirovnim operacijama pod okriljem OUN i sistema kolektivne bezbednosti; pružanje pomoći u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa većih razmera, u kojima su ugroženi ljudski životi, životna sredina i materijalna dobra.

 

ODBRAMBENA SPOSOBNOST

  Mogućnosti Vojske za otklanjanje opasnosti od vojnih pretnji iskazuju se sposobnošću za odvraćanje i odbranu.
Sposobnost za odvraćanje Vojske, kako je navedeno u Beloj knjizi odbrane, iskazuju njena opremljenost savremenim borbenim sistemima i organizovanost za obavljanje zadataka, te učešće u realizaciji zadataka u sastavu međunarodnih snaga. Vojska sposobnost za odbranu iskazuje svojim mogućnostima odbrane teritorije, vazdušnog prostora i akvatorije, uz angažovanje neophodnih resursa odbrane, samostalno i uz podršku partnera, saveznika i prijateljskih država.
Sposobnosti Vojske za odvraćanje i odbranu projektuju se za maksimalan intenzitet procenjenih vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti, a vrsta, jačina i način angažovanja snaga zavise od konkretne situacije. Iskazuju se uspešnim funkcionisanjem sistema, javnošću rada i kvalitetom priprema za odbranu, osposobljenošću kadra, formiranjem borbenih sastava sposobnih da efikasno obave zadatke, vežbovnim aktivnostima (uključujući i snage partnera i saveznika), borbenim mogućnostima naoružanja i vojne opreme i visokim nivoom odlučnosti za odbranu

 

VIDOVI, RODOVI I SLUŽBE

 

Prema novoj organizaciji Vojske, vidovi Vojske su Kopnena vojska (KoV), Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (V i PVO) i Mornarica (M), (COCE! MORE BRE! GDE VAM JE MORE???PRODAJETE SRPSKOM NARODU MUDA ZA BUBREGE- SRAM VAS BILO!!!) a rodovi su: pešadija, oklopnomehanizovane jedinice, artiljerija, inžinjerija, artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, avijacija, pomorstvo i elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva.
Službe Vojske dele se na opšte i logističke.
Opšte službe su obaveštajna, bezbednosna, veza, informatička, atomsko-biološko-hemijska, vazdušno osmatranje i javljanje, geodetska, hidrometeorološka i hidronavigacijska i pravna služba.
Logističke službe su tehnička, intendantska, sanitetska, saobraćajna, veterinarska, građevinska i finansijska služba.
U odnosu na raniju organizaciju Vojske, status roda izgubili su veza, ABHO i VOJ, koji su postali službe, a postojećim službama pridodate su obaveštajna, bezbednosna, hidrometeorološka i hidronavigacijska služba.

 

 

 

 

This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s