Писмо Јозефу Ратзингерu од старне књижевника Рекс Вејлера.=Janko Bojic

 
 
    y1pn31KDOoQTghGiV8CdkN-eSP5Y2ARZxHBYr_wncWikID5V_q9rXfnjV2VL7DM_sZHYCK-HKF8_mE  

  
SRBSKA ARMIJA

SRBSKA ARMIJA JE SRBSKI NAROD!

SRBSKI NAROD JE SRBSKA ARMIJA!

          http://www.crazyprofile.com/scroller/scroller-sign.swf
Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

KOSOVO JE SRCE SRBIJE

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 194210 JANUARI 2006

Писмо Јозефу Ратзингерu  од старне књижевника Рекс Вејлера.

From: mboic@live.com
To: the.serbianarmy@hotmail.com
Subject: "Duhovni" Kriminal
Date: Tue, 6 Jan 2009 11:21:35 -0600

Na koga su se ugledali oni koji od papa naprsne krstove primaju, njihovu blagodat celivaju. Njima se klajnjaju. Oni koji liturgiju sakate, i oni koji se imovinu, umesto za duse grabe.

J.B.


Света Издаја

 

Писмо Јозефу Ратзингерu  од старне књижевника Рекс Вејлера.

 

Фебруара 16, 2008.

 

Драги Господине Јозеф Ратзингеру: Ви сте папа сада и према Ла Цавилта Цаттолица  ви сте  ” посредник највише правде, и заштитник оних који су угњетени.”

 

Као лидер ваше институције, шта сте учинили да се у оквиру ваше цркве,  пред лице правде изведу они који су се огрешили о исту? А шта сте поготову учинили да се жртве ових прекршиоца заштите?

 

Коју врсту правде ћете применити  за Марциала Мациел Дегуладо¹  за оно што је он  нудио  њговим студентима ради наводног праштања њихових младалалачких сагрешења, представлајјући се да он има папско одобрење за његове прљаве сексуалне радње   које је он у знак праштања примењивао на тим истим младим  стдентима.Жртве његове бестијалне сатанске игре су вам писале и молиле вас да нешто предузмете. А шта добро ћете ви понудити тим жртвама.

 

Ваше ћутање је издајство тих жртава и издајсто Исуса, који рече. ” Буди као дете.”

 

Коју правду wе имате да преопручите за 63 фратра педофила, и кардинала Антонија Белкаувуа и Јохна Крола у Филаделфији? Коју правду за оне којма је  под вашом директивом прикривн њихов криминал, па су премештани из парохије у парохију да би  и даље наставили да наносе зло, да би се још на тај начин, снабдевали новим жртвама.

 

А када кардинал Бернард Лао није могао да скрива висе педофиле у његовој арчбискупји, ви сте га сакрили као арчпопа у Басилци Свете Марије у ватикану. Је ли ово ваша правда? Шта би драга Марија имала да каже? Шта ће те ви урадиди за рањене жртве?

 

Како ћете ви компезовати жртве фртатра Бруце Ритера у Њујорку, војног капелана Роберта Пиблеса у текасау, Арчбискупа Јулиуса Петза у Пољској, бискупа Франзихуса Есенбача у Немачкој, и жртве кола содомије  које је водило Христово Братство у Канади и Аустралији?

 

Господине Ратзингер, ваше стадо  очекује свету правду. Ви рекосте да сте разговарали са Богом и да вам је рекао да народ не треба да употребљава кондоме у време када има секс. Шта вам он рече о вашим поповима, бискупима и кардиналима који су злоупотребили милионе невиних широм света? Је ли Бог сугерисао надохнаду за те невине жртве? И какву правду за оне, који су одговорни за овај криминал? А која правда за оне који су покрили и сакрили овај криминал? Коју правду применити за вас, који је на челу  кола од овога иституциолизованг система злоупотребе деце?

 

Не рекосте ама баш ни једну реч како да се помогне и да се удоме ове жртве, а ваше ћутање је као једна ерозија погодила ваше стадо. Хоћете ли се извинути оним поштеним Католицима чија је религија наружена.?

 

Да ли можете да сагледате како је овај криминал укаљао име Исуса Христа и свих верољубивих Хришћана? Зар нисте свесни ужаса  сваког хуманог бића чија су основна осећања достојанства уздрмана овим криминалом?

 

Хуманост изнад свега је ради духовне правде и основног достојанства. Исус ие лечио народ, делио храну, удомљавао сиротињу, и уливао поверење онима који су прогањани. То се зове духовност у пракси. Правда овде и сада. То је правда Христова, Гнадијева и других следбеника правде. Када ви можете понудити онима који пате на овоме свету, те истините почасти Христовог примера?

 

Рекс Вејлер.

     

 

 

 

Sveta Izdaja

 

Pismo Jozefu Ratzingeru  od starne književnika Reks Vejlera.

 

Februara 16, 2008.

 

Dragi Gospodine Jozef Ratzingeru: Vi ste papa sada i prema La Cavilta Cattolica  vi ste  ” posrednik najviše pravde, i zaštitnik onih koji su ugnjeteni.”

 

Kao lider vaše institucije, šta ste učinili da se u okviru vaše crkve,  pred lice pravde izvedu oni koji su se ogrešili o istu? A šta ste pogotovu učinili da se žrtve ovih prekršioca zaštite?

 

Koju vrstu pravde ćete primeniti  za Marciala Maciel Degulado¹  za ono što je on  nudio  njgovim studentima radi navodnog praštanja njihovih mladalalačkih sagrešenja, predstavlajjući se da on ima papsko odobrenje za njegove prljave seksualne radnje   koje je on u znak praštanja primenjivao na tim istim mladim  stdentima.Žrtve njegove bestijalne satanske igre su vam pisale i molile vas da nešto preduzmete. A šta dobro ćete vi ponuditi tim žrtvama.

 

Vaše ćutanje je izdajstvo tih žrtava i izdajsto Isusa, koji reče. ” Budi kao dete.”

 

Koju pravdu we imate da preopručite za 63 fratra pedofila, i kardinala Antonija Belkauvua i Johna Krola u Filadelfiji? Koju pravdu za one kojma je  pod vašom direktivom prikrivn njihov kriminal, pa su premeštani iz parohije u parohiju da bi  i dalje nastavili da nanose zlo, da bi se još na taj način, snabdevali novim žrtvama.

 

A kada kardinal Bernard Lao nije mogao da skriva vise pedofile u njegovoj arčbiskupji, vi ste ga sakrili kao arčpopa u Basilci Svete Marije u vatikanu. Je li ovo vaša pravda? Šta bi draga Marija imala da kaže? Šta će te vi uradidi za ranjene žrtve?

 

Kako ćete vi kompezovati žrtve frtatra Bruce Ritera u Njujorku, vojnog kapelana Roberta Piblesa u tekasau, Arčbiskupa Juliusa Petza u Poljskoj, biskupa Franzihusa Esenbača u Nemačkoj, i žrtve kola sodomije  koje je vodilo Hristovo Bratstvo u Kanadi i Australiji?

 

Gospodine Ratzinger, vaše stado  očekuje svetu pravdu. Vi rekoste da ste razgovarali sa Bogom i da vam je rekao da narod ne treba da upotrebljava kondome u vreme kada ima seks. Šta vam on reče o vašim popovima, biskupima i kardinalima koji su zloupotrebili milione nevinih širom sveta? Je li Bog sugerisao nadohnadu za te nevine žrtve? I kakvu pravdu za one, koji su odgovorni za ovaj kriminal? A koja pravda za one koji su pokrili i sakrili ovaj kriminal? Koju pravdu primeniti za vas, koji je na čelu  kola od ovoga istituciolizovang sistema zloupotrebe dece?

 

Ne rekoste ama baš ni jednu reč kako da se pomogne i da se udome ove žrtve, a vaše ćutanje je kao jedna erozija pogodila vaše stado. Hoćete li se izvinuti onim poštenim Katolicima čija je religija naružena.?

 

Da li možete da sagledate kako je ovaj kriminal ukaljao ime Isusa Hrista i svih veroljubivih Hrišćana? Zar niste svesni užasa  svakog humanog bića čija su osnovna osećanja dostojanstva uzdrmana ovim kriminalom?

 

Humanost iznad svega je radi duhovne pravde i osnovnog dostojanstva. Isus ie lečio narod, delio hranu, udomljavao sirotinju, i ulivao poverenje onima koji su proganjani. To se zove duhovnost u praksi. Pravda ovde i sada. To je pravda Hristova, Gnadijeva i drugih sledbenika pravde. Kada vi možete ponuditi onima koji pate na ovome svetu, te istinite počasti Hristovog primera?

 

Reks Vejler.

      

 

(Sa engleskog preveo Janklo Bojic)

 

 

               

  SRBSKA ARMIJA

 
 
             

=======================

==================

===

 

DE BOULEVARD VAN GEMISTE KANSEN (2) GENERAL CRVENE ARMIJE 1946 GODINE = GAVRILI PETROV MITRIC HET GROTE KARATE BOEK VAN KARATE BOB LIBERTY OF THE PRESS = ISBN 978-74724-07-4

 

KLACHT DVD

KLAHT - DVD FILM - OF THE IRIS DE VRIES

piva

stah od ravnogorstva - korice 

 GEHEIM-AGENT VAN TITO

TITOV OBAVESTAJAC BY SLOBODAN PIVLJANIN 

  http://sites.google.com/site/latelierdelaliberte/Home/geheim-agent-van-tito-by-slobodan-pivljanin

 

 

 TITOV OBAVESTAJAC BY SLOBODAN PIVLJANIN 

http://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/dr-slobodan-radojev-mitric-ispovest-jednog-razocaranog-udbasa-feljton-u-danas-od-14-aprila-2004-godine-do-10-maja-2004-godine-plagijat-zorana-jovanovica-desimira-tosica 

  TITO'S MOORDMASCHINE

 TITOVA MASINA ZA UBIJANJE BY SLOBODAN
PIVLJANIN

 http://internetnovineserbske.spaces.live.com/blog/cns!E927C3A9FB9FF104!9497.entry

 

 NEDERLAND'S MAFFIA

 

OPERACIJA BLIZANCI

 OPERATION TWINS I

http://www.willehalm.nl

 OPERATION TWINS II

  www.willehalm.nl

 

CONFESSIONS OF A DISGRUNTLAD SPY

  www.willehalm.nl

 

HUND=goudentip

 http://www.willehalm.nl/degoudentip.htm

 http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=14919

—————————————————–
—————————————
—————–
======================
===========
===

 

SRBSKA ARMIJA NE ODGOVARAJU ZA SADRZAJ OBJAVLJENIH CLANAKA I KOMENTARA. MISLJENJA IZNESENA U CLANCIMA ILI KOMENTARIMA SU PRIVATNO MISLJENJE AUTORA CLANKA ILI KOMENTARA I MOZDA NE PRESTAVLJAJU STAVOVE REDAKCIJE SRBSKE ARMIJE..
 

SVI VASI KOMENTARI BICE OBJAVLJENI – SPBSKA ARMIJA NE PRIPADAJU BILO KOJOJ POLITICKOJ STRANCI – MI SE U SVEMU RAZLIKUJEMO OD PODREPASA, KOJI SU U SLUZBI ILI  ISTOCNE ILI ZAPADNE PETE KOLONE… I KOJI MORAJU PRETHODNO TRAZITI ODOBRENJE MOGU LI OBJAVITI VASE KOMENTARE…

SRDACNO

GLAVNI UREDNIK SRBSKE ARMIJE

DR. SLOBODAN PIVLJANIN

 

card1

POSALJITE VAS KOMENTAR

srpska-armija@hotmail.com

 

Advertisements
This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s