SRETAN BOZIC = ZLATNA INFORMACIJA = GLAVA CETRDESET I SEDAM

 

 

   y1pn31KDOoQTghGiV8CdkN-eSP5Y2ARZxHBYr_wncWikID5V_q9rXfnjV2VL7DM_sZHYCK-HKF8_mE  

СЕРБСКЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ

 THE SERBIAN INTERNET NEWS
 
 
 
        serbflag
globe2
 

 Get a scroller sign at httpcom.com!

  

       

Get a scroller sign at http://crazyprofile.com.com!

GUSLAR

 

 

 

 

 

ГЛАВНИ И ООДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ

 

                        http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=588917

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

БОГ&THE LORD&DE GOD

  f_606e3d66f3SVETO TROJSTVO f_606e3d66f3

 

 

 IRIS & СЛОБОДАН 
 
АУТОР

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Mitri%C4%87 

 
ZLATNA INFORMACIJA
СРЕТАН БОЖИЋ 
 
ГЛАВА 47 
 
 
Robert_Jan_Kelder[1]
 
ИЗДАВАЧ: ROBERT JAN KELDER
 

 

 
IKON BY IRIS & SLOBODAN 
 
 

 

 

 

 

-XLVII-

Glava  ^etrdeset i Sedma

 

 

 

 

Bje`a li su!

Od pamtiveka uvek jedni bje`e – drugi gone.

Skrivali su se.

Od pamtiveka, uvek se jedni kriju – drugi tra`e.

A ona je bila u drugom stawu..

[ta }e tu biti?

Mu{ko?

@ensko?

Wega se to nije ticalo.

U ostalom to nije wegovo dete.

On je bijo zadovoqan  da je od kr~mara , za nekoliko denara, dobijo celu {talu na raspolagawe…

Tu na slami , smesti svoju  verenicu…

Magaraca sveza pored jasala sa suvim senom..

Za svaki slu~aj, napusti {talu,

Provjerava..

Sre}om. Goniocima nigde traga..

Pre nego se vrati konaku, pogleda u vedro nebo…Za momenat u~ini mu se , da mu se zvezde sprdaju..

Qut. Stisnu pesnicu , preti jatu zvezdanom .. Pa se vrati u  {talu i le`e pored svoje qube…

Sjutra rano, moraju daqe prema Egiptu a no} je ve} polovinu savladala…Osta im mo`da najvi{e: sat dva, do svanu}a…San ga obori , ko da je slamka… Zaspa…

 

n  Aaaaaaj! Aaaaaaj!vri{ti ona.

On sko~i. Hvata vile. Tra`i u pomr~ini napada~e…

n  Aaaaj! Aaaaaj!

n  [ta je?

n  Pooo~eeelo jeee. Aaaaaj!

On shvati da neko ho}e opet da zaviri u ovaj la`ni svet.

n  Strpi se! Idem po pomo}…

 

Kr~mara je bilo te{ko probuditi, a jo{ te`e privoliti kr~marovu ugojenu `ivotnu pratiqu da pomogne novoprido{lici da kro~i preko `ivotnog praga … tek kad  obe}a da }e joj sjutra istesati novi sto , prista kr~marka  da ugrije vodu i novoro|en~e kad prispije..  okupa ..

 

On i kr~mar bili su primorani da ispred {tale stra`are.

n  @enska posla!re~e jedan od wih.

n  Da! @enskla posla.sla`e se drugi..

Iz {tale se za~u glas novoro|ern~etra…Kr~marka ih propusti oba:

n  ^estitam! Dobili ste  sina!

 

  IKONA BY IRIS & SLOBODAN

 

On prilazi jaslama:

n  Hvala!

n  Mu{ko je! [ta sam ti rekla. veli novope~ena majka An}eo nije lagao…

 

Neko po~e sna`no da kuca na {talska vrata:

n  Otvarajte!

On opet hvata vile.Re{i da brani svoju qubu i wenog sina do smrti ako treba.

Kr~mar otvara vrata.

U {talu ulaze tri kraqa, poklawaju se malom ~edu u jaslama.

Vele , da su vidjeli  Zvezdu Danicu kako se usidrila,  iznad {talskog dvora, gde novo pe~eno dete, spava li, spava…”

 

 

 

 

Dr.Problem zatvara bibliju poqubi svoju qubu:

n  Sretan ti Bo`i|!

n  Hvala! Sretan Bo`i} i vama! Tjumpy! Vi se sprdate sa na{om vjerom..protestuje Iris

n  Otkud ti to? Ovo sve ovako stoji u Svetom Pismu.Dr.Problem pokazuje na veliku debelu Bibliju, pa je stavqa na oltar  u Irisinom Ateqeu izmedju gore}ih Hri{}anskih i Jevrejskih Kandila…

n  Tjumpy. To nepi{e tako. Vi ste sve  to namerno ovako citirali.

n  Ja sam samo preveo Biblisko  zna~ewe..

n  Ah! Va{e Komunisti~ko shvatawe na{e Biblije.

Dr.Problem se neobazire na Irisino zapomagawe.Nastavqa:

n  Glavna li~nost cele ove misterije je Jozef. On je do u{i zaqubqen u Mariju . Wegova ortodoksna Jevrejska vjera mu nedopu{ta da ima seksualni odnos sa voqenom  devojkom , dok ih sve{tenik nepokropi svetom vodom…Tek onda , sve je  dozvoqeno…

n  Tjumpy!

 

Iris & Dr.Problem 

 

 

n  I zamisli molim te! Marija dolazi kod Jozefa ( ko da je Teser, otesan) i ka`e mu: Ja sam  zatrudwela! Vjeruj mi , niko nije samnom , postequ delijo. Aran}eo mi veli , rodi}u Bo`ije dete. .

n  Tjumpy!

n   Jozef shvata da on i niko drugi , mora da othrani tog Bo`ijeg sina. Josef shvata da on mora u izgnanstvo bje`ati, u koliko ne `eli da kamenice wegove vjere  utule `ivot Marije i Bo`ijeg sjemena…. I Josef sve to ~ini. On nosi najte`e breme ove misterije.. A ako Bog postoji onda je najve}a slava i hvala ba{ tom ortodoksnom Jevrejinu Jozefu.

n  Tjumpy!

n  [ta je ovde draga moja Iris neistina?

n  Vi nesmete da se zafrkavate sa Bogom!

n  Ah! Draga moja Iris ni Bog nesme da se zafrkava samnom… Samo neverujem da je Bog ovaj deo Svetog Pisma Piscima ovako diktirao…

n  Tjumpy!

 

 

 

 

* * *

 

 

 

TAMO GDE NI MASTA PUTA NEMA…
IZNAD ZVEZDA I MNOGO DALJE
TAMO SI OTISLA MOJA VOLJENA..
OSTAVI MENE NA SVETU SAMA..
VEROVALA SI DO POSLEDNJEG DAHA..
U BOGA I VECAN ZIVOT..
BEZ KOLEBAWA..
JA NEVERUJEM VE] ZNAM!
BOGIWO BOJA!
BEZ TEBE JE MENI VE^NA TAMA..
ZAUVEK TVOJ ]UMPI!

 

 

Ovu kwigu posve}ujem mojoj vernoj qubi

IRIS MITRI] – DE VRIES

Kojoj su du{mani po~etkom Januara 2006 godine ubrizgali otrov…

SLOBODAN


Danas 21 marta 2008 god. Pojavijo se na svetlost dana novi [pijinski roman srbskog romanopisca Slobodana Pivqanina..
644 strana
]erilica

SLOBODAN RADOJEV MITRIC
ZLATNA INFORMACIJA

Pre godinu ipo dana Antropozof & Izdava~ Robert Jan Kelder re~e kwievniku Slobodanu Radojevom Mitri}u da je udovica Gereta Jana Heina , napisala knjigu o otmici i ubistvu wenog supruga..
U toj autobiografiji spomiwe ona nekog Karate Boba koji je po woj tobo`e imao
ZLATNU INFORMACIJUu vezi otmice i ubistva holandskog multimilijonera.. gde se ispostavilo, tvrdi udovica , da je to sve bila ma{taubice i siledzije”,
po zlu glasu poznatog Karate Boba..
Ovaj roman opisuje stvarna zbivawa gotovo godinu dana pre kobnog momenta Multi milijonera, sve do momenta kad je
Geret Jan Hein
kidnapovan i ubijen..
Negde krajem 1986 godine ,mra~ni tipovi Holandskih tajnih slu`bi pripremaju dr`avni udar ,anga`uju vrhunske ~lanove podzemqa da kidnapuju predstonaslednika i iznude 100 mlijona guldena od Kraqevine Holandije, jedan od aktera ove zavere je avijo elektro in`iwer koji je bijo isteran sa posla….
Kontra Obave{tajne Slu`be Krawevine Holandije uz pomo} jednog
WACE (World Atomic Contra Espionage
) specijalca nekog Dr.Problema uspevaju da u|e u trag zaverenicima..
Slede muwevite i brze tajne akcije, gde skoro svi zaverenici is~ezavaju sa ovog sveta..
Amputirana zavereni~ka banda, da bi pokrila tro{kove, odlu~uje da onda kidnapuje jednog multimilijonera..
Holandskoj dr`avi poznati su planovi zaverenika..
@rtva mora odmah posle kidnapovnja da bude priseqena da broji do dvadeset, gde }e se sve snimati na magnetofonu..
Zatim }e mu zlo~inci otse}i mali prst i odmah ga ubiti i zakopati..Banda |e onda tra`iti 10 milijona guldena u dve rate. Oba puta, pola u brilijantima a pola u mnogim valutama.. ~im familija zatra`i opipqiv dokaz da je `rtva `iva , otmi~ari {aqu magnetofonsku traku.. kad familija tra`i da se oteti slika pored posledweg izdawa Holandskog dnevnog lista
De Telegraff
.. otmi~ari {aqu otse~en prst.. Familija ispla}uje prvu ratu.. od tog momenta otmi~ari se vi{e nikad ne}e javiti…
^itajte i sami sudite je li ovo zbiqa
ZLATNA INFORMACIJA

L’ATELIER DE LA LIBERTE

DR.SLOBODAN RADOJEV MITRI]

ZLATNA INFORMACIJA

644 strana – cerilica
ISBN/EAN: 978-90-74724-08-1


 

http://www.willehalm.nl/degoudentip.htm

http://www.willehalm.nl/thegoldentip.htm

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Oy3Zh8NoEGg

 

 http://www.youtube.com/watch?v=bXf45dVkzHc

 

======================= 

================== 
=== 
 
  
DE BOULEVARD VAN GEMISTE KANSEN (2)

DE BOULEVARD VAN GEMISTE KANSEN

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=956474dc-a142-4f45-9e6f-980bb6c19d1b
  LIBERTY OF THE PRESS = ISBN 978-74724-07-4 
 

LIBERTI OF THE PRESS BY IRIS DE VRIES

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=f66c7b43-f020-4474-9adb-a86c168fa549
KLACHT DVD 
KLAHT - DVD FILM - OF THE IRIS DE VRIES 

MOORD OP IRIS

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=5e173e01-bf45-4868-a1d9-af5e4da8a9a6

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=5fde7627-c5b1-46f1-b4a5-da91f1f115b9

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=eaabb244-6720-46b9-808a-f2bdcab3ea8f

https://share.acrobat.com/adc/document.do?docid=5c0ecda1-3c33-40f9-bf85-b32e6d6999a0

 

NOVINE@LIVE.NL

 

This entry was posted in Boeken. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s